Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Registration

user (Φοιτητή)
Login as a different user:

Όλοι οι φοιτητές (ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλιοί) θα πραγματοποιήσουν
Εγγραφή-Πιστοποίηση με χρήση Ιδρυματικού Λογαριασμού στην πλατφόρμα.
Η χρήση των ιδρυματικών στοιχείων είναι υποχρεωτική.
Ο όρος ιδρυματικά στοιχεία αφορούν τα στοιχεία που έχετε προμηθευτεί από το Πανεπιστήμιο. Παράδειγμα
Ονοματεπώνυμο: Παπαδόπουλος Νικόλαος
Όνομα χρήστη: papadopoulos
Κωδικός email: *****
Ιδρυματικό Email Πανεπιστημίου: papadopoulos@uth.gr

All students (regardless of whether they are new or old) will
Register-Authenticate using an Institutional Account at platform.
The use of institutional details is mandatory.
Institutional data refers to data that you have obtained from the University. Example
Name: Nikolaos Papadopoulos
Username: papadopoulos
Email code: *****
Institutional University Email: papadopoulos@uth.gr

Το Όνομα χρήστη (username) είναι το πρώτο μέρος από το ιδρυματικό σας email πχ. papadopoulos
Το συνθηματικό (password) είναι ο κωδικός που έχετε για το ιδρυματικό σας email.
Δοκιμάστε την επικοινωνία με το κέντρο δικτύων για βοήθεια με τα στοιχεία σας.

Οι φοιτητές που ΔΕΝ μπορούν να συνδεθούν και έχουν λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο, παρακαλούμε επιλέξτε την υπερσύνδεση που ακολουθεί.
Username is the first part of your institutional email eg papadopoulos
The password is the code you have for your institutional email.
Try contact the network center for help with your details.

Students who are NOT able to log in and have a University account, please select the hyperlink below.

Πιστοποίηση με χρήση Ιδρυματικού Λογαριασμού ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - Certification using an Institutional Account FOR STUDENTS
User with course creation rights (Διδάσκοντα)
Η αίτηση που ακολουθεί αφορά μόνο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
New Account Request  ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ