Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass (https://eclass.uth.gr/) λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης. Το eClass περιλαμβάνει όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των Τμημάτων του ΠΘ.

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην πλατφόρμα.

Για τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε με το eclasshelp@uth.gr

The eClass platform (https://eclass.uth.gr/) is the unified e-learning system of the University of Thessaly which is supported by the Library and Information Centre in collaboration with the IT Department. The eClass system supports all undergraduate and postgraduate courses of the University Departments.

New students should register on the platform.

For technical support contact eclasshelp@uth.gr