Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση με χρήση Ιδρυματικού Λογαριασμού)