ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-(ΟΑΕΔ)

Για την περαίωση της Πρακτικής Άσκησης που δεν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ οι σπουδαστές πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία τα παρακάτω:

 

1.Βεβαίωση από τον Εργοδότη όπου θα αναφέρετια η επιτυχής περαίωση της Πρακτικής Άσκησης και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η Άσκηση (Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης-Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στα Έγγραφα).

 

2.Μηχανογραφημένη Κατάσταση Ενσήμων από το ΙΚΑ. Για το διάστημα Ασφάλισης που δεν καλύπτεται από την Κατάσταση αυτή (λόγω αργοπορίας ενημέρωσης του Μηχανογραφικού Συστήματος από το ΙΚΑ) πρέπει να προσκομίσουν Κατάσταση Ασφαλιστικών Εισφορών από τον Εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ. Σε περίπτωση Ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα εκτός ΙΚΑ πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχη Βεβαίωαη Ασφαλιστικών Εισφορών από τον φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένοι.

 

3.Συμπληρωμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης το οποίο θα κατεβάσετε από το e-class.(Υπάρχει στα Έγγραφα σχετικό Αρχείο).