ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΜΠΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή

Η Περιγραφή και οι Αντικειμενικοί Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζονται στις Πληροφορίες Μαθήματος.

 

Πληροφορίες για τους Φοιτητές του Τμήματος Μηχανολογίας που θέλουν να πραγματοποιήσουν ή πραγματοποιούν την Πρακτική τους Ασκηση παρουσιάζονται στις Θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στα επιμέρους στάδια εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης.

 

Χρήσιμο Υλικό κατά στάδιο βρίσκεται στα Έγγραφα από όπου μπορείτε να κατεβάσετε οποιδήποτε αρχείο και να το επεξεργαστείτε. 

 

Οι Φοιτητές που έχουν ξενινήσει την Πρακτική τους Άσκηση και μόνο αυτοί πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη Ομάδα Χρηστών (Κοινή Πρακτική Άσκηση - Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ).

 

Παρακολουθείστε τις σχετικές με την Πρακτική Άσκηση Ανακοινώσεις στην αντίστοιχη ενότητα των Ανακοινώσεων.

 

Υπεύθυνος Πρακτικής Ασκησης 

ΜΠΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        

e-Mail : blios@uth.gr

Ενότητες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για να μπορεί   ο/η φοιτητής/ρια να αρχίσει την Πρακτική Άσκηση θα πρέπει:

  1. Να βρει τον εργοδότη (φορέα)  στον οποίο θα πραγματοποιήσει την πρακτική   του άσκηση.
  2. Να υποβάλει στην   Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση έναρξης Πρακτικής ’Ασκησης (Υπάρχει στα Έγγραφα σχετικό Αρχείο της Αίτησης σε Ηλεκτρονική Μορφή από όπου μπορείτε να την κατεβάσετε). Μαζί με την αίτηση   υποβάλλονται συνημμένα:

Πρακτική ‘Ασκηση (ΟΑΕΔ)

Α)Βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα ότι   αποδέχεται τον/την φοιτητή/ρια για Πρακτική Άσκηση. Στην βεβαίωση θα πρέπει   να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής ‘Ασκησης. (Υπάρχει στα Έγγραφα Υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Φορέα σε Ηλεκτρονική μορφή από όπου μπορείτε να το κατεβάσετε).

Β) Βεβαίωση από το   Μητρώο του ΤΕΙ για την επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων που καλύπτουν τουλάχιστον 168 διδακτικές μονάδες.

Γ) Σύμβαση εκτυπωμένη τέσσερις(4) φορές. Οι τέσσερις συμβάσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον φορέα-εργοδότη και υπογεγραμμένες από τον/ην φοιτητή/ρια.

Αφού ελεγχθούν από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Ασκησης όλα τα δικαιολογητικά, θα υπογραφούν οι συμβάσεις απο τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ένταξης.

Μετά την υπογραφή, παίρνετε πίσω δύο(2) αντίγραφα της συμβασης, ένα για εσάς και ένα για τον φορέα-εργοδότη.

Πρακτικής ‘Ασκησης (ΕΣΠΑ)

Α)Βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα ότι   αποδέχεται τον/την φοιτητή/ρια για Πρακτική Άσκηση. Στην βεβαίωση θα πρέπει   να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής ‘Ασκησης. (Υπάρχει στα Έγγραφα Υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Φορέα σε Ηλεκτρονική μορφή από όπου μπορείτε να το κατεβάσετε).

Β) Βεβαίωση από το   Μητρώο του ΤΕΙ για την επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων που καλύπτουν τουλάχιστον 168 διδακτικές μονάδες. Η βεβαίωση πρέπει να είναι ειδικά για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ η οποία θα αναφέρει και μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα που έχει περάσει ο φοιτητής.

Δ) Αντίγραφο   εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης της προηγούμενης χρονιάς

Ε) Πιστοποιητικό   οικογενειακής κατάστασης

ΣΤ) Βεβαίωση ένταξης σε ειδικές   κατηγορίες (ΑΜΕΑ, Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, προσωπική αναπηρία,   αναπηρία γονέων)

Τα πιστοποιητικά Γ, Δ,  Ε απαιτούνται για την αξιολόγηση των υποψηφίων της Πρακτικής ‘Ασκησης ΕΣΠΑ   εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι περισσότερος από τις διαθέσιμες θέσεις   Πρακτικής ‘Ασκησης.

 Μετά την Αξιολόγηση των Αιτήσεων, όσοι σπουδαστές επιλεχθούν θα υπογράψουν συμβάσεις με τις Οδηγίες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.  

Παρατήρηση:Θα παρακαλούσα η Αποστολή Αρχείων και E-Mail  στο blios@uth.gr

 

Για την περαίωση της Πρακτικής Άσκησης που δεν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ οι σπουδαστές πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία τα παρακάτω:

 

1.Βεβαίωση από τον Εργοδότη όπου θα αναφέρετια η επιτυχής περαίωση της Πρακτικής Άσκησης και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η Άσκηση (Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης-Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στα Έγγραφα).

 

2.Μηχανογραφημένη Κατάσταση Ενσήμων από το ΙΚΑ. Για το διάστημα Ασφάλισης που δεν καλύπτεται από την Κατάσταση αυτή (λόγω αργοπορίας ενημέρωσης του Μηχανογραφικού Συστήματος από το ΙΚΑ) πρέπει να προσκομίσουν Κατάσταση Ασφαλιστικών Εισφορών από τον Εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ. Σε περίπτωση Ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα εκτός ΙΚΑ πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχη Βεβαίωαη Ασφαλιστικών Εισφορών από τον φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένοι.

 

3.Συμπληρωμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης το οποίο θα κατεβάσετε από το e-class.(Υπάρχει στα Έγγραφα σχετικό Αρχείο).

Ημερολόγιο