ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για να μπορεί   ο/η φοιτητής/ρια να αρχίσει την Πρακτική Άσκηση θα πρέπει:

  1. Να βρει τον εργοδότη (φορέα)  στον οποίο θα πραγματοποιήσει την πρακτική   του άσκηση.
  2. Να υποβάλει στην   Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση έναρξης Πρακτικής ’Ασκησης (Υπάρχει στα Έγγραφα σχετικό Αρχείο της Αίτησης σε Ηλεκτρονική Μορφή από όπου μπορείτε να την κατεβάσετε). Μαζί με την αίτηση   υποβάλλονται συνημμένα:

Πρακτική ‘Ασκηση (ΟΑΕΔ)

Α)Βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα ότι   αποδέχεται τον/την φοιτητή/ρια για Πρακτική Άσκηση. Στην βεβαίωση θα πρέπει   να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής ‘Ασκησης. (Υπάρχει στα Έγγραφα Υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Φορέα σε Ηλεκτρονική μορφή από όπου μπορείτε να το κατεβάσετε).

Β) Βεβαίωση από το   Μητρώο του ΤΕΙ για την επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων που καλύπτουν τουλάχιστον 168 διδακτικές μονάδες.

Γ) Σύμβαση εκτυπωμένη τέσσερις(4) φορές. Οι τέσσερις συμβάσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον φορέα-εργοδότη και υπογεγραμμένες από τον/ην φοιτητή/ρια.

Αφού ελεγχθούν από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Ασκησης όλα τα δικαιολογητικά, θα υπογραφούν οι συμβάσεις απο τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ένταξης.

Μετά την υπογραφή, παίρνετε πίσω δύο(2) αντίγραφα της συμβασης, ένα για εσάς και ένα για τον φορέα-εργοδότη.

Πρακτικής ‘Ασκησης (ΕΣΠΑ)

Α)Βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα ότι   αποδέχεται τον/την φοιτητή/ρια για Πρακτική Άσκηση. Στην βεβαίωση θα πρέπει   να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής ‘Ασκησης. (Υπάρχει στα Έγγραφα Υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Φορέα σε Ηλεκτρονική μορφή από όπου μπορείτε να το κατεβάσετε).

Β) Βεβαίωση από το   Μητρώο του ΤΕΙ για την επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων που καλύπτουν τουλάχιστον 168 διδακτικές μονάδες. Η βεβαίωση πρέπει να είναι ειδικά για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ η οποία θα αναφέρει και μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα που έχει περάσει ο φοιτητής.

Δ) Αντίγραφο   εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης της προηγούμενης χρονιάς

Ε) Πιστοποιητικό   οικογενειακής κατάστασης

ΣΤ) Βεβαίωση ένταξης σε ειδικές   κατηγορίες (ΑΜΕΑ, Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, προσωπική αναπηρία,   αναπηρία γονέων)

Τα πιστοποιητικά Γ, Δ,  Ε απαιτούνται για την αξιολόγηση των υποψηφίων της Πρακτικής ‘Ασκησης ΕΣΠΑ   εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι περισσότερος από τις διαθέσιμες θέσεις   Πρακτικής ‘Ασκησης.

 Μετά την Αξιολόγηση των Αιτήσεων, όσοι σπουδαστές επιλεχθούν θα υπογράψουν συμβάσεις με τις Οδηγίες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.  

Παρατήρηση:Θα παρακαλούσα η Αποστολή Αρχείων και E-Mail  στο blios@uth.gr