ΤύποςAρχείο ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Sida spinosa Νεοεμφανιζόμενο ζιζάνιο στην περιοχή της Καρδίτσας, μορφολογία και αντιμετώπιση  
Sida spinosa New emerged weed in Karditsa region, morphology and control
832.79 KB16/10/19
Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού γλυκαντικών ουσιών σε φύλλα στέβιας με τη φωτομετρική μέθοδο NIR  
Developing of a methodology for determining sweeteners in stevia leaves with NIR photometric method
941.79 KB16/10/19
Αντιμετώπιση της μουχρίτσας και της μοσχοκύπερης στο ρύζι με συνδυασμό ζιζανιοκτόνωνΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ  
Barnyardgrass and smallflower umbrella sedge control in rice by herbicides combination
1.14 MB16/10/19
Αξιολόγηση ανταγωνιστικής ικανότητας εναντίον του ζιζανίου παπαρούνα έξι μιγμάτων κριθαριού με κουκιά  
Evaluation of the competitive ability against corn poppy of six barley-faba bean intercrops
580.51 KB16/10/19
Αξιολόγηση επίδρασης της άρδευσης και της λίπανσης στην απόδοση δύο ποικιλιών στέβιας  
Evaluation of irrigation and fertilizer effects on the yield of two stevia varieties
1.14 MB16/10/19
Αξιολόγηση επίδρασης της άρδευσης και της παρουσίας ζιζανίων στην απόδοση δύο ποικιλιών άγριας αγκινάρας  
Evaluation of irrigation and weed competition effects on the yield of two cardoon varieties
607.82 KB16/10/19
Αποτελεσματικότητα και εκλεκτικότητα μεταφυτρωτικής εφαρμογής διαφόρων αιθέριων ελαίων  1.71 MB16/10/19
Αποτελεσματικότητα νέων σκευασμάτων αιθέριων ελαίων  
Efficacy of new essential oil formulations
423.08 KB16/10/19
Διερεύνηση αλληλοπαθητικής ικανότητας είκοσι ποικιλιών δίστοιχου κριθαριού (Hordeum vurgare var distichon)  285.52 KB16/10/19
Διερεύνηση αλληλοπαθητικής ικανότητας ένδεκα χειμερινών σιτηρών εναντίον ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών  374.95 KB16/10/19
Διερεύνηση αλληλοπαθητικής ικανότητας ένδεκα χειμερινών σιτηρών εναντίον του σακχαρότευτλου (Beta vulgaris) και του αιματόχορτου (Digitaria sanguinalis)  248.88 KB16/10/19
Διερεύνηση αλληλοπαθητικής ικανότητας του κρόκου και του ζιζανίου πολυκόμπι  
Evaluation of the allelopathic potential of saffron and of the weed knotgrass
922.54 KB16/10/19
Διερεύνηση της επίδρασης της αζωτούχου λίπανσης στην αλληλοπαθητική ικανότητα της ελαιοκράμβης  
Study of the N‐fertilization effect on the allelopathic potential of oilseed rape
772.27 KB16/10/19
Διερεύνηση της ευαισθησίας των κυριότερων χειμερινών ζιζανίων στις αλληλοπαθητικές ουσίες του κριθαριού  250.01 KB16/10/19
Διερεύνηση της φυτοτοξικότητα των συστατικών των αιθέριων ελαίων  
Evaluation of phytotoxicity of essential oil constitutes
424.47 KB16/10/19
Διερεύνηση της φυτοτοξικότητας των αιθέριων ελαίων ετήσιων αρωματικών φυτών  261.35 KB16/10/19
Διερεύνηση φυτοτοξικής δράσης διαφόρων αιθέριων ελαίων στη φυτρωτική ικανότητα και ανάπτυξη του βαμβακιού (Gossypium hirsutum) και της λουβουδιάς (Chenopodium album)  296.14 KB16/10/19
Εξέλιξη αποδοτικότητας εξαετούς καλλιέργειας άγριας αγκινάρας σε συνθήκες μειωμένων εισροών  
Cardoon productivity under reduced inputs during the sixth year of cultivation
1.4 MB16/10/19
Επίδραση της δόσης εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου imazamox στην ανάπτυξη και απόδοση τεσσάρων ποικιλιών φασολιού  
Effects of the herbicide imazamox application rate on growth and yield of four kidney bean varieties
309.86 KB16/10/19
Επίδραση της δόσης και του σταδίου εφαρμογής στην εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων MCPA και imazamox στο εδώδιμο και κτηνοτροφικό μπιζέλι  684.16 KB16/10/19
Επίδραση της παρουσίας ζιζανίων στην απόδοση διαφόρων οικότυπων κουφάγκαθου  
Silybum marianum) (Productivity of different milk thistle (Silybum marianum) ecotypes as affected by weed competition
429.48 KB16/10/19
Η επίδραση της παρουσίας ζιζανίων στο αλληλοπαθητικό δυναμικό διαφόρων οικότυπων κουφάγκαθου (Silybum marianum)  
Weeds effects on allelopathic potential of different milk thistle (Silybum marianum) ecotypes
1015.87 KB16/10/19
Περιγραφή μορφολογικών χαρακτηριστικών και ταξινόμηση διαφόρων ζιζανίων που απαντώνται στη Μεσόγειο  15.07 MB16/10/19
Σύγκριση αποδοτηκότητας άγριας αγκινάρας και κουφάγκαθου σε συνθήκες ανταγωνισμού και μη ανταγωνισμού ζιζανίων  
Productivity of cardoon and milkthistle under weedy and weedfree conditions
1.28 MB16/10/19
Σύγκριση αποδοτικότητας άγριας αγκινάρας και κουφάγκαθου (Silybum marianum) σε συνθήκες ανταγωνισμού και μη ανταγωνισμού ζιζανίων κατά το δεύτερο έτος της καλλιέργειας  
Productivity of cardoon and milkthistle (Silybum marianum) under weedy and weed‐free conditions during the second year of cultivation
584.46 KB16/10/19
Φυτοτοξικότητα αιθέριου ελαίου διαφόρων βιότυπων ρίγανης και μαντζουράνας στο τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus) και τη λουβουδιά (Chenopodium album)  450.15 KB16/10/19