Ιδιότητες Ξύλου

ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου ως υλικού, όπως και τη σημασία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πυκνότητα, την υγροσκοπικότητα, τη ρίκνωση και διόγκωση και τις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες.

Βασικός στόχος επίσης είναι η κατανόηση της φυσικής ανθεκτικότητας του ξύλου. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να κατανοήσουν στοιχεία που αφορούν τις αλλοιώσεις (βιοτικοί & αβιοτικοί παράγοντες) που συμβαίνουν στο ξύλο και τις ξύλινες κατασκευές από εξωτερικές επιδράσεις και παράγοντες.

Ο υπεύθυνος καθηγητής – Δρ. Γεώργιος Ι. Μαντάνης, mantanis@uth.gr

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Θεωρία  

Το ξύλο ως υλικό. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ανταγωνιστές του ξύλου. Ξηρή, βασική και φαινομενική πυκνότητα. Πυκνότητα ξυλώδους ύλης. Ποσοστό κενών χώρων και σημασία του. Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του ξύλου. Τρόποι υπολογισμού της πυκνότητας. Υγροσκοπικότητα (ορισμός, αίτια, επιπτώσεις στις ιδιότητες και κατεργασίες-χειρισμούς). Μέγιστη υγρασία του ξύλου. Μέθοδοι εκτίμησης της περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου. Προσρόφηση και εκρόφηση. Ισοδύναμη υγρασία (υγρασία ισορροπίας). Ρίκνωση και διόγκωση (ορισμός, παράγοντες, ανισοτροπία, τρόποι υπολογισμού). Πρακτική σημασία και αντιμετώπιση της ρίκνωσης-διόγκωσης στην πράξη. Θερμικές ιδιότητες. Θερμομονωτικότητα. Το ξύλο ως πηγή ενέργειας. Μηχανικές ιδιότητες (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, ελαστικότητα, σκληρότητα, σχίση). Ακουστικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). Αλλοιώσεις του ξύλου (βακτήρια, μύκητες, έντομα και αβιοτικοί παράγοντες). Φυσική διάρκεια (φυσική ανθεκτικότητα) του ξύλου βλ. ορισμός, σημασία, παράγοντες, κατηγορίες ξύλων βάσει ΕΝ350.

 

Φροντιστήριο

Εξάσκηση και επίδειξη εργαστηριακών συσκευών (ζυγός, ηλεκτρονικό παχύμετρο, πυριατήριο, θάλαμος κλιματισμού, ηλεκτρικό υγρόμετρο, μηχανή αντοχής). Ασκήσεις μέτρησης της πυκνότητας, προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου (ηλεκτρικό υγρόμετρο), μελέτες εκρόφησης-προσρόφησης, τιμές ισοδύναμης υγρασίας του ξύλου. Υπολογισμός διαστασιακών μεταβολών για μεταβολές της υγρασίας του ξύλου. Διαστασιακή σταθερότητα και ανισοτροπία ελληνικών ξύλων. Μηχανικές ιδιότητες της ξυλείας - προδιαγραφή EN 338. Αναγνώριση αλλοιώσεων και προσβολών του ξύλου από βιοτικούς (βακτήρια, μύκητες, έντομα) και αβιοτικούς παράγοντες.  Εφαρμογές των ελληνικών και των τροπικών ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά.

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν κατανοήσει:

 • Τα πλεονεκτήματα και τα κύρια μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού.
 • Τι είναι πυκνότητα του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις κατηγορίες ξύλων (με βάση την πυκνότητα).
 • Τι είναι περιεχόμενη υγρασία του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και πως μετριέται αναλυτικά.
 • Τις (ξηρές) πυκνότητες των σπουδαιότερων ελληνικών ειδών ξύλου.
 • Τι είναι και τι σημαίνει ανισοτροπία του ξύλου. Τι σημαίνει ρίκνωση και διόγκωση του ξύλου και την πρακτική σημασία τους.
 • Με ποιους τρόπους περιορίζουμε τη ρίκνωση & διόγκωση του ξύλου στην πράξη.
 • Ποιες διεργασίες και κατεργασίες επηρεάζει καθοριστικά η υγρασία και τις μεθόδους με τις οποίες τη μετράμε (με ακρίβεια).
 • Τις σημαντικές μηχανικές ιδιότητες του ξύλου (κάμψη, θλίψη κ.α.) και πως αυτές επηρεάζουν τις εφαρμογές του στην πράξη.
 • Τις εφαρμογές που έχουν σήμερα τα είδη ξύλου (ελληνικά & τροπικά) στην ελληνική αγορά, τόσο με βάση τις φυσικές & μηχανικές ιδιότητές τους όσο και για άλλους οικονομικούς & αισθητικούς λόγους.
 • Τη θερμομονωτικότητα του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τις εφαρμογές του ξύλου, καθώς και τις θερμικές ιδιότητες (π.χ. θερμαντική αξία) του ξύλου.
 • Τις αλλοιώσεις που μπορούν να συμβούν στο ξύλο από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
 • Τη φυσική διάρκεια του ξύλου, τις κατηγορίες της και τη σημασία της στην πράξη.

Μαντάνης, Γ. (2008). «Εφαρμογές των ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά»http://users.teilar.gr/~mantanis/Efarmoges-eidwn-xylou.pdf

Rowell, R. (2005). Moisture Properties of Wood. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_rowell002.pdf

Simpson, W. & A. Tenwolde (1999). Wood as an Engineering Material. Physical properties and moisture relations of wood. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch03.pdf

Green, W., Winandy, J. & D. Kretschmann (1999). Wood as an Engineering Material. Mechanical properties of wood. Ιστοσελίδα: http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch04.pdf

 Ibach, R. (2005). Biological Properties of Wood. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_ibach001.pdf

Βουλγαρίδης Ηλ. (2018). Ποιότητα και χρήσεις του ξύλου.  Ιστοσελίδα: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5260  

Μπιρμπίλης Δ. (2012). Ιδιότητες ξύλου. Φροντιστηριακές σημειώσεις. Πρώην Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, τ. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Ιστοσελίδα:  http://mantanis.users.uth.gr/F-Idiotites-Xylou.pdf

http://mantanis.users.uth.gr/Wood-properties.pdf

Τσουμής Γ. (2009). Επιστήμη του Ξύλου. Τόμος Α: Δομή και Ιδιότητες. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (κύριο σύγγραμμα του μαθήματος - βιβλιοπωλείο «Παιδεία», Καρδίτσα)

 

Βουλγαρίδης Ηλ. (2018). Ποιότητα και χρήσεις του ξύλου.  Ιστοσελίδα: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5260  

 

Moisture Relations & Physical Properties of Wood:

https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr190/chapter_04.pdf

 

Τροπικά είδη ξύλου:  ιδιότητες & εφαρμογές

http://users.teilar.gr/~mantanis/Tropika.pdf

 

Chemistry of Wood Strength:

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_winandy004.pdf

 

Characteristics of Important Woods:

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch01.pdf

 

Thermal Properties of Wood:

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_rowell003.pdf

 

The Nature of Wood & Wood Products:

http://www.forestprod.org/cdromdemo/index.html

 

Swelling of Wood in Water and Organic Liquids:

http://mantanis.users.uth.gr/PhD-thesis.pdf

Ιδιότητες ξύλου

Φροντιστηριακές σημειώσεις

Ιστοσελίδα:  http://mantanis.users.uth.gr/F-Idiotites-Xylou.pdf

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -