Λογιστική (Ανοικτό μάθημα)

Γεώργιος Ιατρίδης, Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα

Περιγραφή

Το μάθημα Λογιστική διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η διάρκεια του μαθήματος συνίσταται σε 13 διαλέξεις.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στην Λογιστική
 • Λογιστική μονάδα
 • Λογιστική ισότητα
 • Λογιστικό γεγονός
 • Λογιστική χρήση
 • Λογιστικό αποτέλεσμα
 • Λογαριασμός
 • Λογιστικές καταστάσεις
 • Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές
 • Ισοζύγιο γενικού καθολικού
 • Εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών
 • Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος
 • Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 • Ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος των λογιστικών βιβλίων
 • Ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων
 • Χρησιμοποίηση των λογιστικών στοιχείων για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
Μαθησιακοί στόχοι

 

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί:

• να κατανοούν τις βασικές αρχές & λειτουργίες της Λογιστικής.

• να παρακολουθούν τον λογιστικό κύκλο εργασιών δηλ. την λογιστική αναγνώριση, καταγραφή, παρακολούθηση των οικονομικών γεγονότων.

• να προβαίνουν στη σύνταξη, ανάλυση & ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με σκοπό την λήψη αποφάσεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Χρηματοοικονομική Λογιστική (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

A. Τσακλάγκανος

ISBN: 978-960-343-862-5

Εκδότης: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.

     

Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική

Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωυσή

ISBN: 960-7745-17-5

Εκδότης: ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ

Μέθοδοι αξιολόγησης

Τελική εξέταση: 80%

Εξέταση εργαστηρίου: 20%

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Accounting, Organizations and Society
 2. The Accounting Review
 3. Contemporary Accounting Research
 4. Financial Management
 5. Journal of Accounting and Economics
 6. Review of Accounting Studies
 7. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα και τις έννοιες του

Ο συνδυασμός συντελεστών παράγωγης για την επίτευξη συγκεκριμενων αντικειμενικών σκοπών

Ενεργητικό = Καθαρά θέση + Παθητικό

Η περίοδος (συνήθως ετήσια) που λαμβάνει χώρα ένα λογιστικό γεγονός.

Ένα γεγονός που επηρεάζει είτε ένα στοιχείο του ενεργητικού είτε του παθητικού είτε της καθαρας θέσης.

Διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων.

Είναι ο κωδικός οπού καταχωρούμε ένα λογιστικό γεγονός (πχ 20.00.23 αγορές εμπορευματων με 23% ΦΠΑ).

 • Ισολογισμός
 • Αποτελέσματα χρήσης
 • Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Σημειώσεις

Τα λογιστικά γεγονότα, πριν την καταχώρησή τους στους λογαριασμούς, καταγράφονται σε ένα ειδικό βιβλίο, το Ημερολόγιο.

Το ημερολόγιο είναι ένα λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο, όλα τα λογιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχείρηση.

Τηρείται σειρά ανά ημερομηνία

Περιλαμβάνει τα συνολικά αθροίσματα χρεώσεων και πιστώσεων καθώς και τα υπόλοιπα οποιωνδήποτε άλλων περιλαμβανομένων σ΄ αυτόν λογαριασμών.

• Σύνταξη Α΄ Προσωρινού Ισοζυγίου

• Διενέργεια εξωτερικής (φυσικής) απογραφής όπως αναφέρεται στις διαδικασίες διαχείρισης υλικού

• Εγγραφές προσαρμογής

• Λογισμός ετήσιων αποσβέσεων

• Σύνταξη Β΄ Προσωρινού Ισοζυγίου

• Διενέργεια εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος

• Σύνταξη οριστικού Ισοζυγίου

• Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  1547
Αρ. Προβολών :  12687

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -