ΜΑΘΗΜΑ 9: Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης: Μοντέλα – Έρευνα – Εφαρμογές

Η παρουσίαση αυτή αποτελεί μια συνοπτική εισαγωγή στη Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης (ΘΠΜ). Αρχικά εξετάζεται το Μοντέλο Πολυμεσικής Μάθησης στον πυρήνα του και αναλύονται οι βασικές παραδοχές του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρητική βάση πάνω στην οποία δομείται το παραπάνω μοντέλο: η θεωρία του Γνωστικού Φόρτου. Ακολούθως παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μάθησης με τα πολυμέσα. Για κάθε αρχή δίνεται ο ορισμός και ακολουθεί η επεξήγηση της μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση ενός συνόλου διευρυμένων αρχών πολυμεσικής μάθησης. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια αναφορά σε σύγχρονες επεκτάσεις της ΘΠΜ (π.χ. συναισθήματα) καθώς και στις προοπτικές εφαρμογών της σε διδασκαλία-μάθηση.

Λέξεις κλειδιά: Πολυμεσική Μάθηση, Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης, Αρχές Μάθησης με τα Πολυμέσα, Ψηφιακό Βίντεο, Βιντεοδιδασκαλίες

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν εννοιολογικά τις έννοιες των πολυμέσων και της πολυμεσικής μάθησης
  • ορίζουν τη θεωρία του γνωστικού φόρτου και να αναλύουν τις εκφάνσεις της έννοιας
  • ορίζουν τη θεωρία του διπλού καναλιού για τη διακριτή επεξεργασία πληροφορίας και επεξηγούν τη σημασία του κάθε καναλιού
  • περιγράφουν τις γνωστικές απαιτήσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την παρακολούθηση μιας πολυμεσικής παρουσίασης
  • διακρίνουν τα τρία είδη γνωστικής επιβάρυνσης: εξωγενής, ενδογενής και γενερική
  • αναλύουν τις αρχές πολυμεσικής μάθησης ανά κατηγορία γνωστικής επιβάρυνσης

 

 

Five ways to increase the effectiveness of instructional video.
Mayer, R. E., Fiorella, L., & Stull, A. (2020). Five ways to increase the effectiveness of instructional video. Educational Technology Research and Development, 68(3), 837-852.
Παρουσιαση (Η. Καρασαββίδης) για την πολυμεσική μάθηση

Βιβλιογραφία

De Koning, B. B., Tabbers, H. K., Rikers, R. M., & Paas, F. (2009). Towards a framework for attention cueing in instructional animations: Guidelines for research and design. Educational Psychology Review, 21(2), 113-140.

Eckstein, M. P. (2011). Visual search: A retrospective. Journal of Vision, 11(5), 14.

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2016). Effects of observing the instructor draw diagrams on learning from multimedia messages. Journal of Educational Psychology, 108(4), 528–546.

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2018). What works and doesn't work with instructional video.  Computers in Human Behavior, 89, 465–470.

Fiorella, L., van Gog, T., Hoogerheide, V., & Mayer, R. E. (2017). It's all a matter of perspective: Viewing first-person video modeling examples promotes learning of an assembly task. Journal of Educational Psychology, 109(5), 653–665.

Koumi, J. (2006). Designing Video & Multimedia for Open & Flexible Learning. London: Routledge.

Mayer, R. E. (2011). Applying the science of learning. New York: Pearson.

Mayer, R. E. (2017). How can brain research inform academic learning and instruction? Educational Psychology Review, 29, 835–846.

Mayer, R. E. (2017). Using multimedia for e‐learning. Journal of Computer Assisted Learning, 33(5), 403-423.

Mayer, R. E. (Ed.). (2014). The Cambridge handbook of multimedia learning (2nd ed.). Cambridge University Press.

Mayer, R. E., Fiorella, L., & Stull, A. (2020). Five ways to increase the effectiveness of instructional video. Educational Technology Research and Development, 68(3), 837-852.

Mayer, R.E. (2009). Multimedia learning (2nd edition). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Merkt, M., & Sochatzy, F. (2015). Becoming aware of cinematic techniques in propaganda: Instructional support by cueing and training. Learning and Instruction, 39, 55-71.

Plass, J. L., Heidig, S., Hayward, E. O., Homer, B. D., & Um, E. (2014). Emotional design in multimedia learning: Effects of shape and color on affect and learning. Learning and Instruction, 29, 128-140.

Schwartz, D.L., & Hartman, K. (2007). It is not television anymore: Designing digital video for learning and assessment. In R. Goldman, R. Pea, B. Barron, & S. J. Derry (Eds.), Video research in the learning sciences (pp. 349-366). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Ασκηση Bonus.
Οι παρουσιασεις αυτες σηκώνουν βελτιωση με βαση τη ΘΠΜ