ΜΑΘΗΜΑ 3: Ψηφιακά Περιβάλλοντα που υποστηρίζουν εξατομικευμένη μάθηση σε μικτό πλαίσιο

Το μάθημα αφορά το σχεδιασμό μικτών πλαισίων μάθησης που επιτρέπουν την εξατομίκευση της εκπαιδευτικής πράξης λαμβάνοντας υπόψη τα μαθησιακά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών σε επίπεδο ατόμου ή ομάδας. Σε μια πραγματική τάξη, πόσο εφικτό είναι ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στη διαχείριση πολλών και διαφορετικών αναγκών, προτιμήσεων, επιλογών των μαθητών; Πως κατάλληλα σχεδιασμένα ψηφιακά περιβάλλοντα θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εξατομίκευση της εκπαιδευτικής εμπειρίας η οποία ξεκινά στη σχολική αίθουσα και συνεχίζει εξ αποστάσεως; Η εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία θα πλαισιωθεί μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα ψηφιακά περιβάλλοντα που επιτρέπουν την ενίσχυση κοινοτήτων, τη δημιουργική ενασχόληση με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους στη βάση σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, την κινητοποίηση των μαθητών με στοιχεία παιγνιοποίησης. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το μάθημα θα είναι σε θέση

  • Να διαχωρίζουν όρους όπως εξατομικευμένη μάθηση, διαφοροποιημένη και προσωποποιημένη διδασκαλία
  • Να διακρίνουν τη γνώση που χρειάζεται ένα ψηφιακό περιβάλλον προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες στους εκπαιδευόμενους
  • Να διακρίνουν τις δομικές μονάδες ενός προσαρμοστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
  • Να αναγνωρίζουν ψηφιακά περιβάλλοντα που τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν εναλλακτικές διαδρομές μάθησης (Moodle, LAMS, INSPIREus κ.λπ.)
  • Να σχεδιάζουν μαθήματα που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να επιλέγουν τη διαδρομή μάθησης που τους ταιριάζει
ETPE2014_LAMS.pdf
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η διαδικασία ανάπτυξης προσαρμοστικών και μη μαθημάτων στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) και συγκεκριμένα οι γνώσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον μελετήθηκε ο τρόπος υλοποίησης της προσαρμογής στο LAMS, καθώς και η καταλληλότητα και επάρκεια των εργαλείων του LAMS για την υλοποίησή της. Η ανάλυση των μαθησιακών σχεδιασμών που προέκυψαν στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού μαθήματος για Εκπαίδευση από Απόσταση, βασίστηκε στο μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου – ΤΠΓΠ (TPACK- Technological Pedagogical Content Knowledge). Συγκεκριμένα, προτάθηκαν 23 κριτήρια αξιολόγησης για τις δύο φάσεις του σχεδιασμού (μη προσαρμοστικές και προσαρμοστικές εκδόσεις μαθημάτων), τα οποία προήλθαν από συγκεκριμένα ερωτήματα του ερωτηματολογίου των Schmidt et al., (2009) που θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να απαντηθούν με βάση την ανάλυση των μαθησιακών σχεδιασμών των φοιτητών, ενώ επεκτάθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν το στοιχείο της προσαρμογής (προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα).
ICALT2020_Moodle.pdf
— In this paper, we explore the affordances of learning management systems like Moodle for the learning design of personalized courses. To this end, results from an empirical study with thirty-eight (38) student-teachers attending a postgraduate course on technology enhanced distance learning, are presented. Initially students used a dedicated Learning Design tool to design personalized courses and then they implemented them in Moodle. Various data sources have been analyzed such as courses created by the students, students’ perceptions on the learning design experience and a selfassessment TPACK questionnaire. The results provide evidence about the potential of the proposed approach in cultivating students’ ability in efficiently integrating technology and personalization in e-learning. Finally, strengths of Learning Design tools and Moodle in supporting the design of personalized courses as well as future goals for their development are discussed.
ICODL2013_INSPIREus.pdf
Συγγραφή προσαρμοστικού εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού με το INSPIREus