ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΟΑΕΔ

Αν ο Φορέας ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, δικαιούται επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ και μιλάμε για πρακτική άσκηση με ΟΑΕΔ. Αν ο Φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση π.χ. είναι Ιδιωτικού Τομέα αλλά δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΟΑΕΔ, ή ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, τότε μιλάμε για πρακτική άσκηση χωρίς ΟΑΕΔ, δηλαδή χωρίς επιχορήγηση της επιχείρησης/εταιρίας από τον ΟΑΕΔ.

  • Αιτήσεις Έναρξης Π.Α.: Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο 
  • Ημερομηνία έναρξης 6μηνιαίας Π.Α. που μπορεί να γραφεί στη σύμβαση: Απρίλιο και Οκτώβριος κάθε έτους
  • Αιτήσεις Ολοκλήρωσης Π.Α.: Αμέσως μετά τη λήξη της 6μηνης Π.Α.

Όλα τα έντυπα, βρίσκονται εδώ.