Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
- Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024 - 12:27 μ.μ. -

Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόγραμμα Σπουδών: Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

 

 

 

Λάρισα, 19/02/2024

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη 2 (δύο) επιδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" ακαδημαϊκού έτους 2023-24 και MIS 6004517, του Ε.Π. ««Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για την περίοδο από 01/04/2024 έως 30/09/2024

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέχρι 04/03/2024.

 

Η αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο ταχυδρομικά, κατά προτίμηση με courier, ή αυτοπροσώπως στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας) Περιφερειακή οδός Λάρισας-Τρικάλων 41500 Λάρισα

Γραμματεία Π.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

 

(Έναρξη πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας. )

 

(στον φάκελο αλληλογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και ένα τηλέφωνο άμεσης Επικοινωνίας)

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: α. Αίτηση

β. Βεβαίωση Πρακτικής ΕΣΠΑ από το Μητρώο

γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας

δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής στ. Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ζ. Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη

η. Υπεύθυνη Δήλωση

 


Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός φακέλου και να έχουν παραληφθεί ταχυδρομικά μέχρι την 4η Μαρτίου 2024. Παρακαλώ να επιβεβαιωθεί η παραλαβή τους με τηλεφωνική επικοινωνία με την κο Μαργαρό Αντώνιο (2410684455).

 

 

Επίσης όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει επιπλέον να αποσταλούν σκαναρισμένα μέχρι την 4η Μαρτίου 2024 στο email: efthimioud@uth.gr

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αφορά στην συμμετοχή σε φορείς του Ιδιωτικού Τομέα. Για την επιλογή θα υπάρξει αξιολόγηση.

 

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α του Προγράμματος Σπουδών

 

 

Ευθυμίου Κωνσταντινιά