ΜΑΘΗΜΑ 8: Ψηφιακά Πολυτροπικά Κείμενα: Γραφή & Ανάγνωση

Η παρουσίαση αυτή αποτελεί μια εισαγωγή στα σύγχρονα κειμενικά τοπία και ειδικότερα σε ζητήματα γραφής και ανάγνωσης ψηφιακών πολυτροπικών κειμένων. Αρχικά εξετάζεται το ζήτημα των ψηφιακών μέσων και η καθοριστική σημασία του λογισμικού στην κατανόηση των μέσων σήμερα. Στην συνέχεια προσεγγίζεται το ζήτημα των παλιών μέσων όπου αναδεικνύεται η σημασία της κινηματογραφίας ως οπτικής γλώσσας που επηρεάζει καθοριστικά τα ψηφιακά μέσα σήμερα.  Ακολούθως παρουσιάζεται η γλώσσα των νέων μέσων, τα κινούμενα γραφικά, και αναλύεται κρίσιμος ρόλος που επιτέλεσε το λογισμικό 3Δ ψηφιακής σύνθεσης στην εμφάνιση της. Ακολουθεί η εξέταση των κυριότερων πτυχών της νέας αυτής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στους τρεις συναφείς τύπους γλυπτικής που επιτρέπει το λογισμικό: χρόνου, χώρου και μορφής. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με την εξέταση της έννοιας της πολυτροπικότητας υπό το πρίσμα των νέων τύπων αλφαβητισμού που απαιτούνται με όρους γραφής και ανάγνωσης ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πολυτροπικότητα, Γραμματική της Εικόνας, Κινούμενα Γραφικά, Γλυπτική Χρόνου, Γλυπτική Χώρου, Γλυπτική Μορφής

 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν εννοιολογικά τα ψηφιακά μέσα
  • επεξηγούν τη σημασία του λογισμικού ως προϋπόθεση για την κατανόηση των μέσων σήμερα
  • περιγράφουν τα δομικά στοιχεία της παλιάς οπτικής γλώσσας των μέσων
  • αναλύουν τα δομικά στοιχεία της νέας οπτικής γλώσσας
  • αναγνωρίζουν τα πεδία που διανοίγει το λογισμικό με όρους επεξεργασίας (α) χρόνου, (β) χώρου και (γ) μορφής
  • ορίζουν την έννοια της πολυτροπικότητας σε συνάρτηση με τη γραφή και ανάγνωση ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων

 

Young people, Facebook, and pedagogy: Recognizing contemporary forms of multimodal text making.
Bezemer, J., & Kress, G. (2017) Young people, Facebook, and pedagogy: Recognizing contemporary forms of multimodal text making. In M. Kontopodis, C. Varvantakis, & C. Wulf (Eds.), Global youth in digital trajectories (pp. 22–38). London: Routledge
Ζιπαρισμενα Βιντεο
Παρουσιαση πολυτροπικοτητα

Βιβλιογραφία

Barnes, S. R. (2019). Studies in the efficacy of motion graphics: the relation between expository motion graphics and the presence of naïve realism. Visual Communication, 18(1), 135-158.

Bellantoni, P. (2005). If it's purple, someone's gonna die: The power of color in visual storytelling. Oxford, UK: Focal Press.

Bezemer, J. & Kress, G. (2008). Writing in Multimodal Texts: A Social Semiotic Account of Designs for Learning. Written Communication, vol 25, no 2, 166-195.

Bezemer, J., & Kress, G. (2017) Young people, Facebook, and pedagogy: Recognizing contemporary forms of multimodal text making. In M. Kontopodis, C. Varvantakis, & C. Wulf (Eds.), Global youth in digital trajectories (pp. 22–38). London: Routledge

Blaszczyk, R. L. (2012). The color revolution. MIT Press.

Block, B. (2008). The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media (2nd ed). Oxford, UK: Focal Press.

Bordwell, D. & Thompson, K. (2008). Film art: an introduction (8th ed). NY: McGraw-Hill.

Brown, B. (2016). Cinematography: theory and practice: image making for cinematographers and directors. Taylor & Francis.

Bruce, D. L. (2009). Writing with visual images: Examining the video composition processes of high school students. Research in the Teaching of English, 426-450.

Bruce, D. L. (2015). Multimedia production as composition. In J. Flood, S. Brice Heath & D. Lapp (Eds.). Handbook of Research on Teaching Literacy Through the Communicative and Visual Arts, Volume II: A Project of the International Reading Association (pp. 11-18). New York: Routledge.

Burn, A. (2013) ‘The kineikonic mode: Towards a multimodal approach to moving image media’. In Jewitt, C. (ed.) The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, 2nd ed (pp. 373–84). London: Routledge.

Burn, A. and Kress, G. (2018) ‘Multimodality, style, and the aesthetic: The case of the digital werewolf’. In E.S. Tønnessen & F. Forsgren, (Edsl). Multimodality and Aesthetics (15-36). New York: Routledge.

Choi, G. Y., & Behm-Morawitz, E. (2017). Giving a new makeover to STEAM: Establishing YouTube beauty gurus as digital literacy educators through messages and effects on viewers. Computers in Human Behavior, 73, 80-91.

Hull, G.A. & Nelson, M.E. (2005). Locating the Semiotic Power of Multimodality. Written Communication, 22(2), 224-261.

Hullfish, S. (2008). The art and technique of digital color correction. Oxford, UK: Focal Press.

Keating, P. (2014). Cinematography. John Wiley & Sons, Ltd.

Kim, K., Paek, H. J., & Lynn, J. (2010). A content analysis of smoking fetish videos on YouTube: regulatory implications for tobacco control. Health Communication, 25(2), 97-106.

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

Kress, G. (2015). Semiotic work: Applied Linguistics and a social semiotic account of Multimodality. Aila Review, 28(1), 49-71.

Kress, G. & Van Leeuven, T. (2006). Reading Images. The Grammar of Visual Design, 2nd ed. London: Routledge.

Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2002). Colour as a semiotic mode: notes for a grammar of colour. Visual Communication, 1(3), 343-368.

Manovich, L. (2001). The language of new media. MIT press.

Manovich, L. (2013). Software takes command. NY: Bloomsbury

Manovich, L. (2017). Instagram and contemporary image. Manovich. net, New York.

Misek, R. (2010). Chromatic cinema: A history of screen color. John Wiley.

Monaco, J. (2009). How to read a film: Movies, media, and beyond. Oxford University Press.

Ranker, J. (2008). Composing Across Multiple Media: A Case Study of Digital Video Production in a Fifth Grade Classroom. Written Communication, 25(2), 196-234.

Ranker, J. (2017). The role of signifier differences, associations, and combinations in creative digital video composing: making meaning with gestures, objects, actions, and speech. Pedagogies: An International Journal, 12(2), 196-218.

Ranker, J. (2018). The sliding of the signified: multimodal sign operations in a youth-created experimental digital video. Visual Communication, 17(3), 337-362.

Smith, B. E., Kiili, C., & Kauppinen, M. (2016). Transmediating argumentation: Students composing across written essays and digital videos in higher education. Computers & Education, 102, 138-151.

van Hurkman, A. (2011). 
Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. Berkeley, CA: Peachpit Press.

van Leeuwen, T. (1996). Moving English: the visual language of film. In S. Goodman & D. Graddol (Eds.). Redesigning English: new texts, new identities (pp. 81-103). London: Routledge.

van Leeuwen, T., & Djonov, E. (2014). Kinetic typography: a semiotic exploration. In E. Zantides (Ed). Semiotics and Visual Communication: Concepts and Practices (pp. 150-161). Cambridge Scholars Press.

Wong, M. (2019). Multimodal Communication: A social semiotic approach to text and image in print and digital media. Springer.