ΜΑΘΗΜΑ 4: Εφαρμογές ΤΠΕ για την Πρόσβαση και Εκπαίδευση Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες τις σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ για την πρόσβαση και την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναλύονται οι έννοιες του καθολικού σχεδιασμού, της υποστηρικτικής τεχνολογίας καθώς επίσης και μια σειρά εργαλείων και βοηθημάτων για την πρόσβαση μαθητών με αναπηρίες σε ψηφιακά έγγραφα και σε δικτυακούς τόπους. Επίσης επιχειρείται μια επισκόπηση των εκπαιδευτικών λογισμικών και εφαρμογών που είναι διαθέσιμες για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί/ες:

  • Να γνωρίζουν τον ορισμό και τη σημασία της προσβασιμότητας σε Η/Υ και σε ψηφιακό περιεχόμενο
  • Να αναγνωρίζουν τον καθολικό σχεδιασμό και την υποστηρικτική τεχνολογία ως λύσεις για την πρόσβαση σε Η/Υ και σε ψηφιακό περιεχόμενο
  • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν μια σειρά εργαλείων και βοηθημάτων για την πρόσβαση σε ψηφιακά έγγραφα και σε δικτυακούς τόπους
  • Να γνωρίζουν ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά για την υποστήριξη βασικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

 

Cheng, S. C., & Lai, C. L. (2020). Facilitating learning for students with special needs: a review of technology-supported special education studies. Journal of computers in education, 7(2), 131-153.
Fernández-Batanero, J. M., Montenegro-Rueda, M., Fernández-Cerero, J., & García-Martínez, I. (2022). Assistive technology for the inclusion of students with disabilities: a systematic review. Educational technology research and development, 1-20.
Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουροπέτρογλου, Γ. (2022). Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέσιμο στο: https://access.uoa.gr/

Νέες προοπτικές στο χώρο της ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κουρμπέτης, Β., Γελαστοπούλου, Μ., & Μπομπαρίδου, Χ. (2014). Νέες προοπτικές στο χώρο της ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2014(1), 9-21.

Εφαρμογές ΤΠΕ για την Πρόσβαση & την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες ή/και ΕΕΑ
Διαφάνειες Μαθήματος 9/11/2022