ΜΑΘΗΜΑ 7: Παράγοντες σχεδιασμού σε Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα ως συνέχεια και εξέλιξη του κινήματος των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στο πεδίο της Ανοιχτής και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται η ιστορία, η εξέλιξη, οι κατηγορίες και οι κυρίαρχες πλατφόρμες παροχής MOOCs τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, αναλύονται οι παράγοντες και οι βασικές αρχές σχεδιασμού των MOOCs και προσδιορίζονται καλές πρακτικές και διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παροχή και την αξιολόγηση των μαθημάτων αυτών.

 

Μαθησιακοί στόχοι

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί/ες:

 

  • Να γνωρίζουν τον ορισμό, την ιστορία και την εξέλιξη των MOOCs στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης και της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Να εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά και με τις κυρίαρχες παιδαγωγικές προσεγγίσεις των MOOCs
  • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις κυρίαρχες πλατφόρμες παροχής MOOCs στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Να προτείνουν καλές πρακτικές για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παροχή και την αξιολόγηση των MOOCs
ΜΑΘΗΜΑ 7:MOOC

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 

Koutsakas, P., Chorozidis, G., Karamatsouki, A., & Karagiannidis, C. (2020). Research trends in K–12 MOOCs: A review of the published literature. International Review of Research in Open and Distributed Learning21(3), 285-303.

Koutsakas, P., Karagiannidis, C., Politis, P., & Karasavvidis, I. (2020). A computer programming hybrid MOOC for Greek secondary education. Smart Learning Environments7(1), 1-22.

Koutsakas, P., Syritzidou, E., Karamatsouki, A., & Karagiannidis, C. (2018, June). Exploring the Role of Facebook as Collaboration Platform in a K-12 MOOC. In International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (pp. 31-48). Springer, Cham.

Lin, J., & Cantoni, L. (2017). A new definition of Massive Open Online Course: Arise from content analysis of 84 publications between 2008 and 2016. Retrieved from: http://bit.ly/3TTM2i8

Tsironis, A., Katsanos, C., & Xenos, M. (2016, April). Comparative usability evaluation of three popular MOOC platforms. In 2016 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 608-612). IEEE.

Χοροζίδης, Γ., Καραματσούκη, Α., Κουτσάκας, Φ., & Καραγιαννίδης, Χ. (2020). Εναλλακτικές προτάσεις ταξινόμησης των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων MOOCs. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση13(1/2), 117-127.

Zhu, M., Sari, A. R., & Lee, M. M. (2020). A comprehensive systematic review of MOOC research: Research techniques, topics, and trends from 2009 to 2019. Educational Technology Research and Development68(4), 1685-1710.