ΜΑΘΗΜΑ 6: Σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών για φορητές συσκευές

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες αξιολόγησης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των πιο σύγχρονων εφαρμογών των ταμπλετών (tablets) και «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και επικοινωνίας. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές.

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί/ες:

  • Να προσδιορίζουν τις τελευταίες εξελίξεις του τοπίου της μάθησης και επικοινωνίας μέσω φορητών συσκευών.
  • Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών και των εφαρμογών τους, καθώς και τους τρόπους που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία της μάθησης τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.
  • Να αξιολογούν και να επιλέγουν κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρμογές (apps) για μάθηση και επικοινωνία μέσω ταμπλέτων (tablets) και «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones).
  • Να εξοικειωθούν με σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές.
Δημιουργία κλίμακας αξιολόγησης εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Ζαράνης, Ν, Παπαδάκης, Σ. & Καλογιαννάκης, Μ. (2014). Δημιουργία κλίμακας αξιολόγησης εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

Η συνεισφορά των πολυμεσικών στοιχείων στην επαυξημένη πραγματικότητα

Νικολαΐδου, Ι., Μπέλλου, Ι., & Μικρόπουλος, Α. (2019). Η συνεισφορά των πολυμεσικών στοιχείων στην επαυξημένη πραγματικότητα: Μια εφαρμογή στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 12(1), 15-25. 

Αξιολόγηση των ελληνικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2017). Αξιολόγηση των ελληνικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Preschool and Primary Education, 5(2), 65–100. https://doi.org/10.12681/ppej.11208

Secondary education teachers’ perceptions of mobile phone and tablet use in classrooms: benefits, constraints and concerns.

Nikolopoulou, K. (2020). Secondary education teachers’ perceptions of mobile phone and tablet use in classrooms: benefits, constraints and concerns. Journal of Computers in Education 7, 257–275 (2020). https://doi.org/10.1007/s40692-020-00156-7

Μοίρασμα των αρχείων σε ομάδες (πριν το μαθημα)