ΜΑΘΗΜΑ 5: Εισαγωγή στη σχεδίαση διδακτικού υλικού με την προσέγγιση STEM

Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει θεμελιώδεις έννοιες, της Υπολογιστικής Επιστήμης, της επιστημολογίας του STEΜ και των μεθόδων ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με βάση τις αρχές του μοντέλου του Τεχνικού Σχεδιασμού των οκτώ (8) φάσεων που προτείνεται από το Massachusetts Department of Education, (2006) (Engineering Design Process) για την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος βάση της προσέγγισης STEM. Στο μάθημα επιχειρείται μια επισκόπηση εκπαιδευτικών λογισμικών και τεχνικών ανάπτυξης τεχνουργημάτων μέσω ανάπτυξης διδακτικού σεναρίου με πραγματικά υλικά στο πλαίσιο του physical computing.

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί/ες:

  • Να γνωρίζουν την έννοια της υπολογιστικής σκέψης.
  • Να αναγνωρίζουν τις τρείς (3) διαστάσεις της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM.
  • Να κατανοούν το μοντέλου του Τεχνικού Σχεδιασμού (Engineering Design Process).
  • Να αναγνωρίζουν μια σειρά από ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την ανάπτυξη τεχνουργημάτων στο πλαίσιο του physical computing