Ταλαντώσεις γραμμικών μηχανικών συστημάτων ενός βαθμού ελευθερίας

Μαθηματικά μοντέλα, κατάστρωση εξίσωσης κίνησης, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση, απόκριση σε διάφορες διεγέρσεις (κρουστική, παλμική, αρμονική, σύνθετη, περιοδική, μη-περιοδική), μετασχηματισμός Fourier, συνάρτηση μετάδοσης – Εφαρμογές (Aποφυγή μεταδόσεως μηχανικών ταλαντώσεων, επιλογή χαρακτηριστικών θεμελίωσης μηχανής, αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης ταλαντωτικών μεγεθών)

Διάλεξη 01 - Εισαγωγή στις ταλαντώσεις, ταλαντώσεις μηχανικού συστήματος 1ου βαθμού ελευθερίας.

Γίνεται μια γενική εισαγωγή στις ταλαντώσεις μηχανικού συστήματος 1ου βαθμού ελευθερίας καθώς επίσης αναφορά σε ελεύθερη ταλάντωση αλλά και σε ταλάντωση με απόσβεση ενός μηχανικού συστήματος.

Διάλεξη 02 - Ελεύθερη ταλάντωση.

Μελετάται η ελεύθερη ταλάντωση μηχανικών συστημάτων, ο πειραματικός προσδιορισμός της απόσβεσης με τη μέθοδο της λογαριθμικής μείωσης, η εξαναγκασμένη ταλάντωση μονοβάθμιου μηχανικού συστήματος και τέλος η απόκριση ταλαντωτή σε βηματική αλλά και παλμική διέγερση.

Διάλεξη 03 - Απόκριση ταλαντωτή σε κρουστική και αρμονική διέγερση.

Εξετάζεται η συμπεριφορά του μονοβάθμιου ταλαντωτή για τα χρονικά διαστήματα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρούση.

Διάλεξη 04 - Συντελεστής ενίσχυσης, επίδραση πεδίου βαρύτητας, μετάδοση ταλαντωτή στον περιβάλλοντα χώρο.

Μελετάται η ενίσχυση του πλάτους ταλάντωσης λόγω αρμονικής διέγερσης (συντελεστής ενίσχυσης). Μελετάται επίσης η επίδραση της βαρύτητας στη θέση του ταλαντωτή και τέλος μελετάται η δύναμη που μεταφέρεται στο περιβάλλον (έδραση), ως αποτέλεσμα της δράσης του ελατηρίου και του αποσβεστήρα.

Διάλεξη 05 - Απόκριση ταλαντωτή σε διέγερση βάσης, αζυγοστάθμιας και απομόνωση ταλαντώσεων από και προς το περιβάλλον.

Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Κατάστρωση των εξισώσεων κίνησης για την περίπτωση που η διέγερση προέρχεται από κινούμενη βάση (αντισεισμικός σχεδιασμός). Μελέτη της επίδρασης αζυγοσταθμισμένης μάζας στην απόκριση ταλαντωτή και μεταφορά δυνάμεων στήριξης. Μελέτη και σχεδιασμός τεχνικών απομόνωσης ταλαντώσεων από και προς το περιβάλλον.

Διάλεξη 06 - Διέγερση περιοδικού παλμού, μιγαδικές αρμονικές, απόκριση ταλαντωτή σε περιοδική διέγερση.

Λύνεται άσκηση ταλαντωτή σε διέγερση περιοδικού παλμού, γίνεται ανάλυση περιοδικών συναρτήσεων μέσω μετασχηματισμού Fourier, απόκριση ταλαντωτή σε περιοδική διέγερση χρησιμοποιώντας μιγαδικούς συντελεστές Fourier.

Διάλεξη 07 - Απόκριση ταλαντωτή, γενική (μη περιοδική) συνάρτηση, πειραματικός προσδιορισμός της συνάρτησης μετάδοσης.

Περιγραφή συναρτήσεων στο πεδίο του χρόνου και των συχνοτήτων, απόκριση ταλαντωτή στο πεδίο συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση μετάδοσης, γενίκευση σε μη περιοδικές συναρτήσεις διέγερσης. Πειραματικός προσδιορισμός της συνάρτησης μετάδοσης χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς Fourier της απόκρισης και διέγερσης.

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3