ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Περιγραφή

Σύνδεσμος MS-Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2caf1f59401347da9ed84783491cddcb%40thread.tacv2/conversations?groupId=30b290e1-e975-48f5-a061-9f3cfe15bf73&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Ε. Προβίδας

02.07.2021

Ημερολόγιο