ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - 612

ΛΕΒΕΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΡΑΓΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση θεμάτων άμεσης και έμμεσης φορολόγησης και η λογιστική τους απεικόνιση.  Παρουσιάζεται η μέθοδος άντλησης φορολογικών εσόδων τόσο μέσω των κλιμάκων της άμεσης αλλά και μέσω της έμμεσης φορολογίας. Τέτοιες κατηγορίες άμεσης φορολογίας που θα αναλυθούν είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ενώ έμμεσης φορολόγησης ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τα τέλη χαρτοσήμου και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η λογιστική παρακολούθηση των ανωτέρω φορολογικών θεμάτων από τις επιχειρήσεις θα αναλυθεί για κάθε κατηγορία φορολόγησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

  • Εξηγεί και να υπολογίζει το φόρο και τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και των εταιρειών
  • Εξηγεί και να υπολογίζει την επίδραση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην επίδοση της επιχείρησης
  • Κατανοεί τις βασικές έννοιες άμεσης και έμμεσης φορολογίας
  • Κατανοεί τη χρησιμότητα των διαφορετικών μεθόδων φορολόγησης και την επιβάρυν
Περισσότερα