Μεθοδολογίες έρευνας αγοράς

ΛΕΒΕΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή

Έρευνα αγοράς θεωτείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές.

Η Έρευνα αγοράς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής. Με την βοήθεια της έρευνας τα στελέχη μίας επιχείρησης μπορούν να επιλύσουν σημαντικά στρατηγικά προβλήματα.

Το μάθημα συνδέει την έρευνα αγοράς με την διοίκηση μάρκετινγκ και αναλύει την σχέση μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης ερευνητικών σχεδίων.

Παρουσιάζεται η χρησιμότητα της έρευνας και εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της έρευνας αγοράς.

Επιπλέον, αναλύονται οι έννοιες της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

Στο πεδίο έγγραφα θα βρείτε πλήρη περιγραφή του μαθήματος

Ημερολόγιο