Γενικές αρχές οικολογίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Κεφάλαιο 1: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1.1. Ορισμός Οικολογίας
1.2. Επίπεδα Μελέτης Οικολογίας
1.2.1. Μοριακό Επίπεδο
1.2.2. Επίπεδο Οργανισμών
1.2.3. Επίπεδο Πληθυσμού
1.2.4. Επίπεδο Βιοκοινότητας
1.2.5. Επίπεδο Οικοσυστήματος
1.3. Διεπιστημονικότητα Οικολογίας
1.4. Σημασία Οικολογίας
1.5.Οικολόγοι
Κεφάλαιο 2: ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
2.1. Μελέτη Πληθυσμών
2.2. Περιγραφή Πληθυσμών
2.3. Ρύθμιση πληθυσμιακού μεγέθους: ενδοπληθυσμιακές σχέσεις και ενδοειδικός ανταγωνισμός
2.4. Προσαρμοστικές στρατηγικές
2.5. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ πληθυσμών
2.6. Ανταγωνισμός
2.6.1. Διαειδικός Ανταγωνισμός και μοντέλα Lotka-Volterra
2.6.2. Η «αρχή του ανταγωνιστικού αποκλεισμού» και η συνύπαρξη ανταγωνιστών
2.7. Θήρευση
2.8. Παρασιτισμός
2.9. Σχέσεις συμβίωσης
2.10. Βιολογικός ΄Ελεγχος
Κεφάλαιο 3: ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
3.1. Διαδοχή
3.2. Οικοθέση
3.2.1.Οικοθέση έναντι πραγματικής θέσης
3.2.2. Σχέση με άλλους οργανισμούς
3.2.3. Σχέσεις με αβιοτικούς παράγοντες
Κεφάλαιο 4: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4.1. Η έννοια του οικοσυστήματ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο