ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Περιγραφή

Κωδικος μαθηματος στο MSTeams:  25d17fs

Διευθυνση στο MsTeams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2df02a65d9834392a1f8108b66fe8206%40thread.tacv2/conversations?groupId=5147181b-5022-40a6-8edb-1d2c08c544a5&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Ενότητα Βιολογίας

 

 

 

 

Ενότητα Φυσικής

Εξηγήσεις στη Φυσική και Εξηγήσεις στην Καθημερινή ζωή. Διαφορές στις εγγυήσεις στην επιχειρηματολόγηση στη Φυσική και στην Καθημερινή ζωή.
Κλίμακες. Υπολογισμοί μακετών φυσικών οντοτήτων που διατηρούν τις αναλογίες των διαστάσεων.
Γεωμετρική Οπτική. Το μοντέλο των ακτινών. Πρόβλεψη σκιών. Φακοί. Ερμηνεία της δημιουργίας του ειδώλου στο μάτι. Ερμηνεία του ειδώλου στον καθρέφτη. 
Θερμικά φαινόμενα. Διάκριση θερμότητας και θερμοκρασίας. Διάδοση της θερμότητας με αγωγή και ακτινοβολία. Το μικροσκοπικό μοντέλο για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία.
Φαινόμενα εξάτμισης και συμπύκνωσης. Μικροσκοπικό μοντέλο για την εξάτμιση και τη συμπύκνωση. Ερμηνείες φαινομένων από την καθημερινότητα.
Ηλεκτρισμός. Μοντέ

Περισσότερα  

Ενότητες

Μέσα από παραδείγματα διαφορετικών καταστάσεων της καθημερινής ζωής διαφοροποιούμε τον τρόπο με τον οποίο εξηγούμε τα φυσικά φαινόμενα καθημερινά από τον τρόπο με τον οποίο εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα οι φυσικοί

Χρησιμοποιούμε την έννοια της ακτίνας για να εξηγήσουμε οπτικά φαινόμενα. Εξηγούμε την προσθετική και αφαιρετική σύνθεση χρωμάτων.

Διακρίνουμε τις έννοιες της θερμοκρασίας της θερμότητας, της εσωτερικής ενέργειας, και τις χρησιμοποιούμε σε εξηγήσεις φυσικών φαινομένων.

Όπου θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις