Ανθρωπολογία και Προφορική Ιστορία Κωδικός: ΚΑ2351 (2023-2024)

ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Περιγραφή

Τι είναι η προφορική ιστορία και πώς σχετίζεται με την κοινωνική ανθρωπολογία; Γιατί αποτελεί χρήσιμη μέθοδο για να καταλαβαίνουμε όχι μόνο το τι έγινε στο παρελθόν ή το τι συμβαίνει σε μια κοινότητα, αλλά το νόημα που του αποδίδουν οι άνθρωποι που το βιώνουν; Πώς ανιχνεύουμε τη μνήμη των ανθρώπων και πώς σχετίζεται με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον; Πώς πραγματοποιούμε μια συνέντευξη, από τον σχεδιασμό της μέχρι την απομαγνητοφώνηση, τα μεταδεδομένα και την αξιοποίησή της στην έρευνά μας; Αυτά είναι λίγα μόνο από τα ερωτήματα τα οποία θα συζητήσουμε στο μάθημα.

 

Το μάθημα πραγματοποιείται Τετάρτη, 15.00-18.00. Για όσο θα γίνεται διαδικτυακά, ο σύνεσμος είναι https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJPt6vaVWbcnHrtmVmTndsp0SITUJcBHcvkAxq7UuiqE1%40thread.tacv2/1697553940311?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%228c3d753f-d5bb-4e89-920a-7c50dfbca408%22%7d

 

Kωδικός εγγραφής (σε περίπτωση που απαιτείται): oral history 2022

Ημερολόγιο