Εθνογραφική Συγγραφή Κωδικός: ΚΑ2341

ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Περιγραφή

Πώς οργανώνουμε μια εθνογραφική έρευνα, από τη σύλληψη της ερευνητικής ιδέας, τη συγγραφή της πρότασης και την επιτόπια έρευνα, μέχρι να καταλήξουμε στην τελική της παρουσίαση; Τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε στη συγγραφή μιας εθνογραφικής μελέτης και με ποια θεωρητικά εργαλεία χρειάζεται να είμαστε εξοπλισμένοι για να τις αντιμετωπίσουμε; Το εθνογραφικό κείμενο είναι κατ' ανάγκη γραπτό;

Αυτές είναι λίγες από τις ερωτήσεις στις οποίες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο μάθημα αυτό, ακολουθώντας βήμα προς βήμα την ερευνητική δουλειά των κοινωνικών ανθρωπολόγων.

 

Για όσο καιρό τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά, ο σύνδεσμος είναι: 

Σύνδεσμος MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJPt6vaVWbcnHrtmVmTndsp0SITUJcBHcvkAxq7UuiqE1%40thread.tacv2/1697553872512?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%228c3d753f-d5bb-4e89-920a-7c50dfbca408%22%7d

 

Τετάρτες, 12.00-15.00

Κωδικός εγγραφής (σε περίπτωση που απαιτείται): ethnografia 2022

 

Ημερολόγιο