Δημόσια Ιστορία

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούμε στη δημόσια ιστορία. Θα επισημάνουμε τα βασικά της χαρακτηριστικά και τις σχέσεις της με την επιστημονική/επαγγελματική ιστορία. Θα δούμε ακόμη την ιστορία της δημόσιας ιστορίας εστιάζοντας στο ευρύτερο πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε.

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια ιστορία, επιστημονική ιστορία, μεταψυχροπολεμική περίοδος, νόμοι της μνήμης.

Εισήγηση: Δημήτρης Μπιλάλης

Παρουσιάσεις:

Δημόσια Ιστορία

 

Πολυμέσα:

Δημόσια Ιστορία