Τα Annales: Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της ιστοριογραφίας

Η συνάντηση και η συνεργασία δύο γάλλων ιστορικών, του Marc Bloch και του Lucien Febvre, οδήγησε το 1929 στην ίδρυση του μαχητικού περιοδικού Annales dhistoire économique et sociale. Μιλώντας για το περίφημο επιστημονικό περιοδικό μιλούμε συγχρόνως για μια ιστοριογραφική σχολή ή για έναν κύκλο ιστορικών που έφεραν καινούριο αέρα στις ιστορικές σπουδές τον 20ο αιώνα και ανέτρεψαν το κυρίαρχο έως τότε επιστημολογικό παράδειγμα για την ιστορία. Στη «σχολή» των Annales, οι ιστορικοί και τα έργα τους, ακόμη και όταν διατηρούν σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους, προσδιορίζονται από την αντίθεσή τους στο επιστημολογικό παράδειγμα του θετικισμού, στην ιστοριογραφική παράδοση που κυριαρχούσε από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες τους. Στο μάθημα συνοψίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου των ιδρυτών και του προγράμματος των Annales. Η δεύτερη φάση στη ζωή του περιοδικού είναι συνυφασμένη με το όνομα του Fernand Braudel, ο οποίος διαδέχθηκε τον Φεβρ στη διεύθυνση του περιοδικού και άσκησε μεγάλη επίδραση στις ιστορικές σπουδές. Με την καθοδήγησή του, το βάρος των ερευνών μετατέθηκε στην κατεύθυνση της μακράς διάρκειας και των ποσοτικών (οικονομικών και δημογραφικών) προσεγγίσεων. Μια τρίτη γενιά ιστορικών με τους G. Duby, R. Mandrou, Jacques Le Goff, Ph. Aries κ.α. επέτρεψε να περιληφθούν στο εσωτερικό μιας επεκτατικής ιστορικής επιστήμης και τα μελήματα των άλλων κοινωνικών επιστημών και να αναδειχθούν εκλεκτικές συγγένειες με την κοινωνική και συμβολική ανθρωπολογία. Πρόκειται για μια χρυσή εποχή καθώς ένα πολυπληθές κοινό ανακαλύπτει τη «νέα ιστορία» μια «κοινωνικο-πολιτισμική ιστορία» που επικεντρώνεται στην έρευνα των «νοοτροπιών» και σε νέα αντικείμενα όπως ο γάμος και η σεξουαλικότητα, ο θάνατος και η παιδική ηλικία, η ανάγνωση και η λαϊκή κουλτούρα κ.λπ.

Λέξεις κλειδιά: Annales, ιστοριογραφία, Γαλλία, μακρά διάρκεια, ποσοτικοποίηση, ανθρωπολογία, νοοτροπίες, λαϊκή κουλτούρα

Εισήγηση: Ρίκα Μπενβενίστε