ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ ΙΙΙ. Η πρόταση

Σε αυτή τη διάλεξη θα συζητήσουμε βήμα προς βήμα τις διαδικασίες συγγραφής μιας ερευνητικής εθνογραφικής πρότασης προπτυχιακού επιπέδου. Οι φοιτητές/τριες δε θα ολοκληρώσουν την έρευνα στο πλαίσιο του μαθήματος, αλλά θα εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη των συγγραφικών τους ικανοτήτων για την προετοιμασία της πρότασης. Στη βάση των προηγούμενων διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες καλούνται να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια "σύγχρονο πεδίο" εθνογραφικής έρευνας και να φανταστούν (τόσο σε θεωρητικό όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο) πώς θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το θέμα της έρευνάς τους.

Λέξεις-κλειδιά: εθνογραφία, ερευνητική πρόταση.

Εισήγηση: Πηνελόπη Παπαηλία

 


 

Doing Ethnography III: The Proposal

In this lecture, we discuss step-by-step how to write a proposal for an ethnographic research project at the level of an undergraduate thesis. Students will not actually complete the project (as part of this class), but focus on honing proposal writing skills. Given our discussions up to this point in the class, students will be asked to define what they personally think could constitute a “contemporary field” of ethnographic research and to imagine, both on a methodological and theoretical level, how their chosen subject could be studied.

Keywords: ethnography, research proposal.

Lecture: Penelope Papailias