Ψηφιακή εθνογραφία

Η ενότητα αποτελέι μια σύντομη εισαγωγή στην Ψηφιακή Εθνογραφία, ένα νέο και υπό διαμόρφωση επιστημονικό πεδίο. Η ποιοτική μεθοδολογία της εθνογραφίας που καταγράφει φωνές και εμπειρίες των συμμετεχόντων έχει αναδείξει τις πολιτισμικές και πολιτικές σημασίες (και αμφισημίες) της όλο και πιο δικτυωμένης καθημερινότητας. Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε ορισμένα από τα θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση των ταχειών αυτών μετασχηματισμών, την ερμηνεία των αναδυόμενων εννοιών του ψηφιακού πολιτισμού και τη γεφύρωση των παραπάνω με καθιερωμένες προβληματικές της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν παραδείγματα από την έρευνά τους.

Λέξεις-κλειδιά: εθνογραφία, διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα, ομότιμα δίκτυα, πολυτοπική εθνογραφία

Εισήγηση: Πηνελόπη Παπαηλία & Πέτρος Πετρίδης

 


 

Digital Ethnography

This lecture presents a brief introduction to Digital Ethnography, a new and emerging disciplinary subfield. The qualitative methodology of ethnography that documents experiences and voices of users has brought to the fore cultural and political meanings (but also ambiguities) that characterize our ever more networked everday life. This lecture introduces basic tools for analyzing these major transformations, the interpretation of emerging keywords of digital culture and the bridging of new media theory with classic theoretical topics in social anthropology. The lecturers for this section, Penelope Papailias and Petros Petridis, will present examples from their research.

Keywords: ethnography, internet, social media, peer-to-peer networks, multilocal ethnography.

Lecture: Penelope Papailias & Petros Petridis