Πειραματισμοί: Εθνογραφία / Ήχος

Με αφετηρία την κατανόηση της εθνογραφίας ως μίας διαδικασίας δημιουργίας και αναπαράστασης του πολιτισμικού που στοχεύει στο να προσφέρει εκδοχές της εμπειρίας της πραγματικότητας, το μάθημα εστιάζει στη διερεύνηση των ορίων εθνογραφίας και ψηφιακής τέχνης. Η λεγόμενη «εθνογραφική στροφή» στην ψηφιακή τέχνη και, παράλληλα, η «αισθητική στροφή» στην εθνογραφική έρευνα διαμορφώνουν ένα πιθανό πεδίο διαλόγου και πειραματισμών με τρόπους διαμεσολάβησης της πολιτισμικής εμπειρίας που κινούνται πέρα από τον λογοκεντρισμό. Η συζήτηση στηρίζεται στους θεωρητικούς προσανατολισμούς της εθνογραφίας του ήχου και στην ανάλυση της μεθόδου του videowalk. Στο μάθημα θα παρουσιάσει το έργο του και θα συζητήσει μαζί μας ο ψηφιακός καλλιτέχνης Βασίλης Ψαρράς.  

Λέξεις-κλειδιά: εθνογραφία των αισθήσεων, χώρος, videowalk, ψηφιακή τέχνη

Εισήγηση: Δάφνη Τραγάκη & Βασίλης Ψαρράς

 


 

Experimentations: Ethnography/Sound

Starting from the understanding of ethnography as a process of producing and representing the cultural that aims to present various aspects of the experience of reality, this lecture focuses on exploring the points of contact of ethnography with digital art. The so-called “ethnographic turn” in digital art combined with the “aesthetic turn” in ethnographic research provide a possible field of dialogue and experimentation with the mediation of cultural experience beyond logocentric approaches. The discussion will focus on the theoretical perspectives of ethnography of sound and the analysis of the method of the videowalk. The digital artist Vasilis Psarras will join us (by Skype) to present his work.

Keywords: ethnography of the senses, space, videowalk, digital art

Lecture: Dafni Tragaki & Bill Psarras