ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ Ι. H συνέντευξη ως εργαλείο εθνογραφικής έρευνας

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα διερευνήσουμε το ρόλο της συνέντευξης στο πλαίσιο μιας εθνογραφικής έρευνας και τη σχέση της με άλλα εργαλεία έρευνας όπως η συμμετοχική παρατήρηση, οι σημειώσεις πεδίου και η αρχειακή έρευνα. Θα παρουσιάσουμε μεθόδους συγκρότησης δείγματος πληροφορητών και θα μιλήσουμε για τις σχέσεις πληροφορητή/ερευνητή στη διάρκεια της συνέντευξης. Θα διακρίνουμε διάφορα είδη και μορφές συνεντεύξεων και θα διερευνήσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο της συνέντευξης. Τέλος θα αναλύσουμε τις βασικές τεχνικές διεξαγωγής μιας συνέντευξης.

Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στην προετοιμασία των συνεντεύξεων με απόφοιτους του ΙΑΚΑ βάσει των οποίων οι φοιτητές θα εκπονήσουν την πρώτη τους εργασία. Δουλεύοντας σε ομάδες, οι φοιτητές/τριες θα συντάξουν έναν οδηγό συνέντευξης.

Λέξεις-κλειδιά: προφορική ιστορία, συνέντευξη, οδηγός συνέντευξης.

Εισήγηση: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

 


 

Doing Ethnography I. The Interview as a Tool of Ethnographic Research

This section has two parts. The first part considers the role of the interview in the context of ethnographic research and its relation to other research tools (such as participant observation, fieldnotes, archival research). We will discuss the basic methods for gathering a sample of informants and discuss the relationship between researcher and informant during the course of the interview. We will distinguish among different kinds of interviews and explore the external factors that can affect the content of the interview.

The second section is dedicated to the preparation for interviews that studens will conduct with graduates of IAKA. Students will work in groups to create a list of questions for the interviews. This interview (which will be recorded on video and presented in both oral and written form) will be the students’ first paper for the course.

Keywords: oral history, interview, interview questions

Lecture: Riki Van Boeschoten