Ιστορία των γυναικών και του φύλου

Η θεματική ενότητα εξετάζει τη πορεία διαμόρφωσης της ιστορίας των γυναικών και του φύλου (womens history/gender history) από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έως σήμερα. Αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι μετασχηματισμοί της ιστορίας των γυναικών και του φύλου σε συνάρτηση με το εκάστοτε ιστοριογραφικό τοπίο, τη φεμινιστική θεωρία και πολιτική και συναφή ερευνητικά πεδία, όπως η ιστορία του σώματος και της σεξουαλικότητας. Έμφαση δίνεται στις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της φεμινιστικής ιστοριογραφίας ενώ συγχρόνως επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση της εγχώριας βιβλιογραφικής και ερευνητικής παραγωγής. Στόχος της ενότητας είναι η γνωριμία με τη χρήση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου στις ιστορικές σπουδές.

Λέξεις κλειδιά: γυναίκες, φύλο, φεμινισμός, ιστοριογραφία, σώμα, σεξουαλικότητα, ανδρισμός, πατριαρχία, ταυτότητα, υποκειμενικότητα, επιτέλεση, αποικιοκρατία.

Εισήγηση: Ανδρονίκη Διαλέτη