Εισαγωγή στην Ιστορία Πόλεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί μια κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του περιεχομένου και του χαρακτήρα της Ιστορίας Πόλεων, ενός διεπιστημονικού πεδίου που συγκροτήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για τη μελέτη του αστικού φαινομένου και γνώρισε θεαματική ανάπτυξη. Παρουσιάζονται (α) η εμφάνιση των πρώτων ερευνών και του στοχασμού για την πόλη τον 19ο αιώνα, αιώνα της εκρηκτικής αστικοποίησης, (β) η γένεση της Ιστορίας Πόλεων, οι εξελίξεις και οι πιο πρόσφατες τάσεις που παρατηρούνται στο πεδίο σε αντιστοιχία με τις μεταστροφές της ιστοριογραφίας, και τέλος (γ) οι θεματικές που καλύπτουν οι σχετικές μελέτες.

Λέξεις κλειδιά: Ιστορία πόλεων, Κοινωνική ιστορία, πολεοδομία, αστικοποίηση, αστικός πολιτισμός.

Εισήγηση: Χριστίνα Αγριαντώνη