Το Κοινωνικό Φύλο

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα αναφερθούμε στην έννοια του κοινωνικού φύλου (gender). Θα εξετάσουμε ζητήματα και έννοιες όπως το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, τα έμφυλα στερεότυπα, η έμφυλη ιεράρχιση και οι έμφυλοι ρόλοι. Θα αναπτύξουμε επιπλέον την ιδέα της ριζικής έμφυλης διαφοράς και θα αναφερθούμε σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις του φύλου (π.χ. η θεωρία της κοινωνικής κατασκευής).

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό φύλο, βιολογικό φύλο, έμφυλοι ρόλοι, κοινωνική κατασκευή.

Παρουσιάσεις:

Το Κοινωνικό Φύλο