Από την Ύστερη Αρχαιότητα στη Βιομηχανική Επανάσταση

Mill Children in Macon

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται βασικές όψεις του τεχνολογικού φαινομένου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους: Ελληνιστική εποχή, Ρωμαϊκά χρόνια, Αναγέννηση, Επιστημονική Επανάσταση και Βιομηχανική Επανάσταση. Έμφαση δίνεται στις διαρκείς διασταυρώσεις μεταξύ τεχνολογικών εξελίξεων, κοινωνικών αλλαγών και φιλοσοφικών ή ιδεολογικών μετατοπίσεων στις επιμέρους ιστορικές περιόδους.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ελληνιστική εποχή, Ρωμαϊκά χρόνια, Αναγέννηση, Επιστημονική Επανάσταση, Βιομηχανική Επανάσταση.