Οι έννοιες και οι Αναλυτικές Κατηγορίες

Burmeister og Wain (1885 painting)Στην ενότητα αυτή εξετάζονται γενικά ιστοριογραφικά σχήματα, τα οποία αφορούν στην κατανόηση του τεχνολογικού φαινομένου από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάκριση μεταξύ τεχνολογικής λογικής και τεχνολογικής επιτέλεσης, στην αποδόμηση της εφεύρεσης ως αναλυτικής κατηγορίας για την ιστορική ανάλυση καθώς επίσης και στην ανάδειξη της έννοιας της ετοιμότητας υποδοχής της καινοτομίας. Συζητώνται, επίσης, οι σχέσεις μεταξύ τεχνολογίας και εθνικισμού, η δι-εθνική προοπτική για την ερμηνεία του τεχνολογικού φαινομένου και η πολυχρονικότητα του τεχνολογικού συμβάντος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιστοριογραφία της τεχνολογίας, τεχνολογική επιτέλεση, εφεύρεση, ετοιμότητα υποδοχής της καινοτομίας, δι-εθνικότητα.