Η Τεχνολογία ως Θεωρία και Ιστορία

Jethro Tull seed drill (1762)Στην εισαγωγική αυτή ενότητα επιχειρείται η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικούς θεωρητικούς προβληματισμούς σχετικά με την ιστορικότητα του τεχνολογικού φαινομένου. Στις δύο πρώτες συναντήσεις ανιχνεύονται οι μηχανισμοί, στη βάση των οποίων σ’ ολόκληρη της διάρκεια της νεωτερικότητας η επιστημονική έρευνα, ο τεχνολογικός σχεδιασμός και ο θεωρητικός στοχασμός διασυνδέθηκαν σε ένα πυκνό δίκτυο αμοιβαίων εξαρτήσεων. Εξετάζεται, επίσης, η πολιτική κρισιμότητα αυτών των διασυνδέσεων καθώς και η ανάδειξή τους σε βασικό εργαλείο διαχείρισης για τους νεωτερικούς θεσμούς κυριαρχίας. Στις επόμενες δύο συναντήσεις εξετάζονται κριτικά τα κυρίαρχα ιστοριογραφικά σχήματα για την εξέλιξη του τεχνολογικού φαινομένου. Αναλύονται έννοιες όπως ο τεχνολογικός ντετερμινισμός κι η γραμμική πρόσληψη της τεχνολογίας ως ιστορικής διαδικασίας. Τέλος, προτείνεται μια διαφορετική εννοιολόγηση του τεχνολογικού φαινομένου στη βάση μιας γενεαλογικής του εξιστόρησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νεωτερικότητα, πολιτικές της τεχνολογίας, τεχνολογικός ντετερμινισμός, γραμμικότητα, γενεαλογία.