Η «ανάδυση» της μνήμης στην Ευρώπη και την Ελλάδα I

Συζήτηση για το κρίσιμο θέμα της «σιωπής» και της μετέπειτα «έκρηξης της μνήμης».   Μεταπολεμικά, στην ελληνική (αλλά και ευρύτερη ευρωπαϊκή) δημόσια σφαίρα το εβραϊκό ζήτημα σιωπάται. Η λεγόμενη «ανάδυση» της μνήμης πραγματοποιείται κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, με διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους στο κάθε ευρωπαϊκό συμφραζόμενο. Εξετάζονται οι πολιτικές της αποσιώπησης από τη μία, και της κατασκευής της νέας μνήμης από την άλλη, και οι σχετικές κοινωνικο-πολιτισμικές συγκυρίες που τις καθορίζουν.

Λέξεις-κλειδιά: Εβραϊσμός, σιωπή και ορατότητα / δημόσια σφαίρα, μνήμη, «έκρηξη της μνήμης»