Αντισημιτισμός και εθνικισμός μέσα στο ελληνικό έθνος-κράτος I. Η Θεσσαλονίκη ως περίπτωση μελέτης

Η συζήτηση αφορά κυρίως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, περίοδο στην οποία το κράτος έχει ενσωματώσει νέα εδάφη και έχει «αποκτήσει» μειονότητες, μία εκ των οποίων και η εβραϊκή. Συζήτηση περί των εννοιών αντιεβραϊσμός και αντισημιτισμός, και έμφαση στον αντισημιτισμό ως νεωτερικό φαινόμενο, δηλ. της εποχής των εθνών κρατών. Τονισμός του φυλετικού στοιχείου ως συστατικού στοιχείου μέσω του οποίου προσλαμβάνεται η «διαφορά» / «ετερότητα».

Η Θεσσαλονίκη εξετάζεται εκτενώς ως κέντρο εβραϊσμού στην αυτοκρατορία αλλά και στο σύγχρονο κράτος.

Λέξεις-κλειδιά: Αντιεβραϊσμός, αντισημιτισμός, φυλή, ελληνικός εθνικισμός, Θεσσαλονίκη, Σεφαραδίτικη ταυτότητα