Εισαγωγή-Εξοικείωση με βασικές έννοιες και ιστορικό υπόβαθρο

Συζήτηση-γνωριμία με το αντικείμενο και τις θεματικές του μαθήματος ανατρέχοντας το syllabus.

Εξοικείωση με συγκεκριμένες έννοιες που σημασιοδοτούν συστατικά στοιχεία της εβραϊκής ιστορίας και κουλτούρας στη μακρά διάρκεια, όπως έξοδος, διασπορά, Ρωμανιώτες, Σεφαραδίτες, Εσκενάζυ, Μιζραχί, κ.ά. Συζήτηση για ιδρυτικούς μύθους και για ιστορικά γεγονότα της ύστερης αρχαιότητας, της πρώιμης νεώτερης ευρώπης, της εποχής των αυτοκρατοριών, έως και της εποχής πριν το έθνος-κράτος. Κατά τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται συγχρόνως μια σύντομη αναδρομή στην εβραϊκή ιστορία μέσα από ιστορικές εβραϊκές «διαδρομές» στις δύο πλευρές της Μεσογείου και στην Ευρώπη.

Το σεμιναριακό μάθημα γίνεται με ανάθεση παρουσιάσεων στους φοιτητές σε κάθε συνάντηση. Έναρξη σχεδιασμού και ανάθεσης των παρουσιάσεων.

Λέξεις κλειδιά: Εβραϊκή ιστορία, ιδρυτικοί μύθοι, διασπορά, Ρωμανιώτες, Σεφαραδίτες