Από τον Νέρβα στον Αδριανό (96-138 μ.Χ.)

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα εστιάσουμε στα ακόλουθα ζητήματα: Στρατιωτικές επιτυχίες και οικοδομική έξαρση στη Ρώμη υπό τον Τραϊανό: η colonna Traiani, το Forum και τα καταστήματα, η Aqua Traiana και οι θέρμες. Το Πάνθεον. Ο ναός της Αφροδίτης και της Ρώμης και το Μαυσωλείο του Αδριανού.

Λέξεις κλειδιά: Τραϊανός, Νέρβας, Αδριανός, Πάνθεον, Φόρουμ.