Η Ύστερη Δημοκρατική Περίοδος και ο Ιούλιος Καίσαρας (1ος αι. π.Χ.)

Σε αυτήν την ενότητα θα συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα: Οι εμφύλιοι πόλεμοι και η κατάρρευση της Δημοκρατίας. Το θέατρο του Πομπηίου στο Campus Martius.To Forum Iulium και η Curia Iulia. To Tabularium, η Rostra και η basilica Iulia.

Λέξεις κλειδιά: Πομπηίος, Ιούλιος Καίσαρας, Forum Iulium, Tabularium