Εισαγωγικά Σχόλια & η Προϊστορική και Αρχαϊκή Ρώμη (10ος-6ος αι. π.Χ.)

Σε αυτη τη θεματική ενότητα θα αναφερθούμε εν συντομία στη γεωλογία και τη γεωγραφία της Ρώμης, καθώς επίσης και στις σχετικές πηγές που διαθέτουμε. Εν συνεχεία θα εστιάσουμε στην ίδρυση της Ρώμης, την περίοδο της βασιλείας και την Ετρουσκική παράδοση, τα ταφικά δεδομένα και τις πρώιμες εγκαταστάσεις στο Forum Romanum, τον Παλατίνο και Καπιτωλίνο λόφο, το αρχαϊκό τείχος και την Cloaca Maxima, το Forum Boarium και το ναό του Jupiter Optimus Maximus στον Καπιτωλίνο λόφο.

Λέξεις κλειδιά: ίδρυση της Ρώμης, Παλατίνος λόφος, Καπιτωλίνος λόφος, Cloaca Maxima, Forum Boarium, Jupiter Optimus Maximus