Υπήρξε Γαλλική Επανάσταση για τις γυναίκες; Έμφυλες διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη κατά τον 18ο αιώνα

Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of WomanΣε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στη Γαλλική Επανάσταση ως ιστοριογραφικό όριο μεταξύ του παλαιού καθεστώτος και του νεότερου κόσμου και θα διερευνήσουμε εάν αυτό το σημείο «μετάβασης προς τη νεοτερικότητα» υπήρξε καθοριστικό ως προς τη διαμόρφωση των έμφυλων λόγων και πρακτικών. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις έμφυλες διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη όπως αποτυπώνονται στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη και σε κείμενα του γαλλικού Διαφωτισμού. Η προσοχή μας συγχρόνως θα στραφεί στη μελέτη της συγκρότησης μιας «πρωτοφεμινιστικής συνείδησης των δικαιωμάτων» στα κείμενα των Olympe de Gouges και Mary Wollstonecraft. Ταυτόχρονα θα εξεταστεί η επαναστατική δράση των γυναικών και η στάση των επαναστατικών κυβερνήσεων απέναντι σε αυτή.

 

Λέξεις κλειδιά: φύλο, ιδιότητα του πολίτη, Γαλλική Επανάσταση, γυναικεία δικαιώματα, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft