Έμφυλες ταυτότητες και κύκλοι ζωής: κανονιστικός λόγος και καθημερινές πρακτικές

Ξιφομαχία: από το εγχειρίδιο του Hans TalhofferΣε αυτή την ενότητα θα διερευνήσουμε τη συγκρότηση των κύκλων ζωής (παιδική ηλικία, ενηλικίωση, νεότητα, μέση και τρίτη ηλικία) όπως διαμορφώνονται στην κανονιστική γραμματεία (εγχειρίδια καλής συμπεριφοράς κοσμικού ή θρησκευτικού προσανατολισμού και έντυπο οπτικό υλικό) που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο χάρη στην ανάπτυξη της τυπογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους έμφυλους και άλλους κοινωνικούς παράγοντες (κοινωνική θέση, τόπος διαμονής, θρήσκευμα κ.ά.) που καθόριζαν την αναμενόμενη και αποδεκτή συμπεριφορά στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο σε κάθε στάδιο της ζωής. Ταυτόχρονα θα συζητήσουμε σε ποιο βαθμό αυτές οι κανονιστικές ρυθμίσεις εφαρμόζονταν στην καθημερινότητα και εάν υπήρξαν εναλλακτικές μορφές ζωής, εμπειρίας και συγκρότησης της ταυτότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: κύκλοι ζωής, φύλο, ταυτότητα, κανονιστικός λόγος, τρόποι συμπεριφοράς, καθημερινή ζωή