Το μεταπολεμικό οικονομικό «θαύμα»

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε την παγκόσμια διάσταση της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης. Θα συζητήσουμε ορισμένα από τα αίτια της εν λόγω ανάπτυξης, όπως τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά και τα κοινωνικά και πολιτικά θεμέλια της, όπως την επικρατηση του Κεϋνσιανισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κεϋνσιανισμός , τεχνολογία, διεθνοποίηση της οικονομίας, οικονομικό θαύμα, ανάπτυξη.