Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στη Χωροταξία - πολεοδομία
  • Καταγραφή και οριοθέτηση των καλύψεων γης, διαχρονικές μεταβολές αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου, εκτίμηση της επέκτασης των αστικών ιστών, κ.α.

Παρουσιάσεις Ενότητας

MHXA156_Enotita_12.pdf

Διάλεξη Ενότητας