Γενικές Εφαρμογές τηλεπισκόπησης
  • Δείκτες βλάστησης, εφαρμογές στη γεωλογία και θερμικές χαρτογραφήσεις.

Παρουσιάσεις Ενότητας

MHXA156_Enotita_11.pdf

Διάλεξη Ενότητας