Επιβλεπόμενες Ταξινομήσεις και Ακρίβεια Ταξινομήσεων
  • Είδη επιβλεπόμενων ταξινομήσεων και περιγραφή και ανάλυση των πιο αντιπροσωπευτικών απ’αυτές. Ποσοτική ανάλυση της ακρίβειας των ταξινομήσεων με στατιστικά μεγέθη.